موضوع فعالیت صندوق  عبارت است از :

  1. اعطای وام و تسهیلات به:

الف- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرحهای پژوهشی پژوهشهای کاربردی فرهنگی، هنری و فناوری.

ب- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری.

پ- اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید.

  1. تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه­گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری
  2. تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرحها.
  3. صدور ضمانت نامه­های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق.

تبصره: طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته­های علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوخته­های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین گردد.