خرید تضمینی یا معامله سلف عبارت است از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين. بر اين اساس صندوق کریمه به منظور تامين قسمتي از سرمایه درگردش شرکت‌های دانش بنیان اقدام به پیش خرید محصولات آنان می‌نماید.
شرايط و ضوابط
– باید پيش فروش كننده كالا، واحد توليدي در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي باشد.
– متقاضي، خود توليد كننده محصول مورد معامله باشد.
– واحد توليدي متقاضي بايد داير و در مرحله بهره برداري باشد و در مورد محصولات كشاورزي، بايستي متقاضي كشاورز بوده و از امكانات لازم ( زمين ، باغ و ابزار كار ) براي توليد محصول مورد معامله برخوردار باشد.
– مشخصات كمي و كيفي محصول مورد معامله سلف تعيين شده باشد. اين مشخصات عمدتاً عبارتند از: نوع، مقدار، تعداد، وزن، مشخصات فني و كيفيت محصول و ساير مشخصات متعارف و معمول ديگر كه ذكر هر يك از آنها در تعيين قيمت محصول مورد معامله موثر مي باشد.
– محصول مورد معامله بايد داراي كيفيت مناسب و مطلوب باشد. بعبارت ديگر از نوع مرغوب بوده و بازار فروش داشته و سهل البيع باشد.
– فروش محصول مورد معامله انحصاري و يا مشمول محدوديت‌هاي ناشي از وضع مقررات خاص نبوده و خريدار آن انحصاري نباشد مگر اينكه پيش بيني هاي لازم براي فروش آن بعمل آمده باشد.1c2ee9d6-21a6-4d80-9032-b47feb29e73c
– تاريخ و محل تحويل محصول مورد معامله تعيين شده باشد. در اين مورد بايد توجه شود كه تاريخ تحويل بيشتر از مدت زمان يك دوره توليد و حداكثر شش ماه نباشد و يا زمان تحويل طوري تعيين نشود كه با توجه به نوع محصول، تقاضاي خريد براي آن كاهش يافته و يا اينكه ارزش محصول به حداقل قيمت خود رسيده باشد. بعبارت ديگر تاريخ تحويل طوري تعيين گردد كه محصول، رونق بازار خود را از دست نداده باشد.
– محل تحويل بايد طوري تعيین شود كه حمل و نقل كالاي موضوع معامله به آنجا به آساني ميسر گردد و در صورت لزوم موجبات نگهداري و حفاظت محصول مورد معامله فراهم شود. چنانچه حمل محصول از جائي به جاي ديگرضروري‌ باشد هزينه مربوط بايد در تعيين قيمت پيش خريد محصول در نظرگرفته شود .
– محصول مورد معامله در زمان تحويل، به بهاي پيش بيني شده براي فروش (حداقل معادل مبلغ قرارداد و سود مورد انتظار) خريدار داشته باشد.
– محصول در زمان تحويل سريع الفساد نباشد. در صورتي كه محصول سريع الفساد و يا فاسد شدني باشد قبل از اقدام به معامله پيش بيني هاي لازم جهت نگهداري، حفاظت و جلوگيري از فساد آن شده باشد.
– متقاضی باید متعهد شود، محصول مورد معامله را در زمان مقرر تحويل خواهد داد.
– باید درخواست و نياز مالي متقاضي براي توليد همان محصول مورد معامله باشد.