با ما در تماس باشید

سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه­ گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری صدور ضمانت نامه­ های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت های لازم از محقق.تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیر کرد، به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.

تبصره: طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته­ های علمی و فنی و یا موجب استفاده از این اندوخته­ ها برای طراحی یا ابداع روشها و کاربردهای نوین گردد.