قرض الحسنه
مقدمه
به منظور فراهم نمودن سرمايه در گردش براي طرح هاي دانش بنیان، صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری کریمه به اعطاي تسهیلات قرض الحسنه اقدام مي نمايد.
تعریف:
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن صندوق (به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذیربط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کند.third
شرایط متقاضی
• دارای نوآوری خاص در سطح کشور و دنیا باشد.
• طرح‌های ویژه مربوط به جشنواره معتبر ملی
• طرح‌های با ارزش افزوده بسیار بالا