شرکتهاي نوپا، علاوه بر حمايت مالي، نيازمند هدايت، مديريت و راهبري مي باشند كه درخواست اين امر از مجريان اصلي طرح كه درگير موضوعات فني هستند، منطقي به نظر نمي رسد.
با عنايت به اهميت، نقش و جايگاه شركت هاي نوپا در توسعه پژوهش و برخورداري كشور از دانش پيشرفته و توانايي در توليد علم و فناوري، این صندوق به شركت هاي نوپا تا رسيدن به بلوغ كامل خدمات مشاوره اي و مديريتي ارائه می نماید.