به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني (خريد و فروش كالا)، صندوق می‌تواند با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و در صورت وجود تقاضا مبادرت به انعقاد قرارداد مضاربه نمايد.
تعریف
مضاربه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي‌گردد با قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شريك باشند.

01

شرایط و ضوابط
۱- متقاضي بايد ضمن تعيين كالاي مورد مضاربه، مدت خريد و فروش يا طول دوره معامله مورد مضاربه، وثايق و تضمينات خود را با ذكر مشخصات تعيين كند.
۲- در مواردي كه موضوع بازرگاني داخلي باشد عامل بايد پيش فاكتور يا فاكتور معتبر خريد كالا (بر اساس قيمت رسمي) را ارائه نمايد. چنانچه قيمت رسمي براي كالاي مورد معامله وجود نداشته باشد قيمت بر مبناي عرف محل، ملاك تشخيص صندوق خواهد بود و واحدها مي‌‌توانند با حصول اطمينان كامل از متعارف بودن قيمت كالاي موضوع معامله و ساير هزينه هاي مربوطه و رعايت ساير مقررات و ضوابط‌، نسبت به انجام معامله اقدام نمايند.
۳- درصورتي كه كالاي موضوع مضاربه وارداتي باشد، عامل بايد افر(پيش فاكتور) مربوط به سفارش كالا و فتوكپي مجوزهاي لازم براي ورود آن را به فرم درخواست ضميمه نمايد.
۴- عامل بايد قيمت تمام شده كالاي مورد معامله شامل بهاء‌ خريد و ساير هزينه هاي قابل قبول را برآورد نمايد.
۵ـ بهاي فروش نقدي كالاي مورد معامله ‌با عنايت به قيمت روز آن، براساس ضوابط و بازار حاكم بر كالا برآورد شده باشد.
۶- اخذ مجوزهاي لازم در مورد صادرات يا واردات (در صورتي كه موضوع مضاربه ورود كالا و يا صدور آن باشد) براساس آخرين دستورالعمل‌هاي اجرائي اداره خارجه.