صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری کریمه به استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بر اساس مجوز کارگروه ماده ۱۰۰ برنامه سوم در سال ۱۳۹۳ به شماره ۱۳۳۱۲ در اداره ثبت شرکتهای استان قم ثبت گردیده است.

این صندوق با سهامداری ۴۹% بخش دولتی (پارک علم و فناوری قم (۲۹%)، دانشگاه قم (۱۰%)، پارک علم و فناوری قزوین (۱۰%)) و ۵۱% بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز نموده است.

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری کریمه از جمله صندوق هاي غيردولتي پژوهش و فناوري است كه به منظور ايجاد زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتهاي پژوهشي كاربردي- توسعه اي و فناوري و همچنين ارائه خدمات مالي ويژه و منحصر به فرد به كارآفرينان متخصص و نوآوران، به استناد ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه کشور و بر اساس مجوز کارگروه ماده ۱۰۰ برنامه سوم در سال ۱۳۹۳شروع به فعالیت نموده است.