نظارت و کنترل طرحهای پژوهشی – صنعتی و تزريق مناسب منابع مالي به عنوان يكي از ابزارهاي كاهش ريسك طرحها و پروژه ها مي باشد.

در همین راستا صندوق پژوهش و فناوری کریمه به منظور نظارت موثر و شايسته بر حسن اجراي طرح هاي پژوهشي – صنعتی و نيز نحوه هزينه کرد تسهيلات اعطايي و حصول اطمينان از ثمر بخشي تحقيقات انجام شده، توانايي نظارت و کنترل صحيح طرح هاي پژوهشي – صنعتی را دارا مي باشد.