خدمات صندوق کریمه

خدمات
خدمات

تسهیلات

خلاصه ارزیابی‌های تخصصی

صدور ضمانت نامه

خلاصه تجاری‌سازی ایده‌ها و طرح‌ها

مشاوره و ارزیابی طرح ها

خلاصه تأمین مالی دانش‌بنیان

سرمایه گذاری خطر پذیر

خلاصه توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری تولید