ارزیابی و تشخیص صلاحیت دانش‌بنیان

براساس ماده 3 آئین‌نامه اجرايي قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات، مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91، آئين‌نامه تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان به تصويب «كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» رسيد.
شرکت‌ها و موسساتی که شاخص‌های موجود در آيين‌نامه مذکور را داشته باشند و بعد از طی مراحل ارزیابی از طریق “کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا” تایید می‌گردند.
به شرکت‌های تایید شده، گواهی و مجوز خاص داده نخواهد شد؛ در صورت لزوم دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، شرکت را جهت استفاده از حمایت‌های مربوط، به دستگاه‌ها و صندوق‌های ذیربط معرفی می‌نماید.