قوانین بالا دستی

ماده 100 برنام سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

به‌منظور ايجاد زمينه‌هاي مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمّي و كيفي از فعاليت‌هاي پژوهشي و فن‌آوري، بالاخص پژوهش‌ها و فناوري‌هاي كاربردي، دولت مجاز است در تأسيس صندوق‌هاي غيردولتي مشاركت كند و همچنين موظف به تقويت صندوق‌هاي دولتي موجود مي‌باشد و بايد ترتيبي اتخاذ كند كه امكان استفاده از صندوق‌ها از يارانه سود تسهيلات مالي طي سال‌هاي اجراي برنامه فراهم شود.

 

اساس‌نامه و آئين‌نامه اجرايي ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه كشور

هیأت محترم وزیران در تاریخ 1381/10/25، اساس‌نامه و آیین‌نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور را تصویب کرد.

دریافت فایل

ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه كشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

به موجب اين ماده دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، كمك به تاسيس و توسعه صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري را انجام دهد.

 

ماده 44 قانون رفع موانع تولید

ماده 44 متن زیر به انتهاي تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 1389/8/5 اضافه می‌شود:
به‌منظور ایجاد زمینه‌هاي مشارکت و سرمایه‌گذاري بخش غیردولتی و حمایت کمّی و کیفی از فعالیت‌هاي پژوهشی و فناوري، بالاخص پژوهش‌ها و فناوري‌هاي کاربردي توسعه‌اي، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌هاي غیردولتی پژوهشی و فناوري موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌هاي دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌هاي اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند.

اساس‌نامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات، و فناوري حداکثر ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴
آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴
اساسنامه نمونه مصوب هيأت وزيران
اساسنامه نمونه مصوب هيأت وزيران
قانون شرکت‌های دانش‌بنیان
قانون شرکت‌های دانش‌بنیان

آیین‌نامه (مصوبه هیأت وزیران) وجوه اداره شده سازمان‌هاي دولتي دستگاه‌های دولتی توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری

با استناد به این آیین‌نامه، صندوق‌هاي پژوهش و فناوري (مانند بانك‌هاي عامل) مجازند وجوه اداره شده دستگاه‌هاي دولتي را مديريت کنند.

دریافت فایل

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

براساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی موظف به پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های پژوهش فناوری می‌باشند.

دریافت فایل

دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری (در شرف ابلاغ)

در این دستورالعمل که به تایید بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسیده است نحوه و شرایط صدور ضمانت‌نامه تبیین گردیده است.

 

مجوز عامليت صندوق نوآوري و شكوفايي در قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان

حداقل 5% از سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي جهت اعطاي تسهيلات به صندوق‌هاي پژوهش و فناوري اختصاص مي‌يابد. لازم به ذكر است سرمايه اوليه اين صندوق سي هزار ميليارد ريال مي‌باشد.

 دستورالعمل اجرایی بند “خ” ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

با عنایت به ابلاغ دستورالعمل اجرایی بند”خ” ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی،  که به کلیه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، سازمان‌ها، و سایر نهادهای مربوطه، ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق کریمه مورد پذیرش کلیه کارفرمایان می‌باشد.
دریافت فایل

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

دریافت فایل

 

آیین‌نامه تضمین  معاملات دولتی

دریافت فایل