بازگشت

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بهره‌مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، نوآوران را در جهت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری ایشان یاری می‌نماید.

مشارکت مدنی و حقوقی

بدون توضیح بدون توضیح

عقود اسلامی

بدون توضیح بدون توضیح

تامین مالی جمعی

صندوق پژوهش و فناوری کریمه در راستای رسالت سازمانی، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه را از اهداف مهم استراتژیک خود قرار داده است. بنابراین جهت ایفای نقش تسهیل‌گری و توسعه‌ای صندوق، این روش مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی صندوق ارائه می‌گردد.

فلش سمت راست نیاز به تامین مالی برای طرح‌های خود دارم

فلش سمت راست نیاز به تجاری‌سازی محصول خود دارم


از کجا شروع کنم؟

کارشناس

به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستم فلش سمت چپ

به دنبال یک مشاور مناسب برای کسب و کار خود هستم فلش سمت چپ

بازگشت

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بهره‌مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، نوآوران را در جهت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری ایشان یاری می‌نماید.

مشارکت مدنی و حقوقی

بدون توضیح بدون توضیح

عقود اسلامی

بدون توضیح بدون توضیح

تامین مالی جمعی

صندوق پژوهش و فناوری کریمه در راستای رسالت سازمانی، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه را از اهداف مهم استراتژیک خود قرار داده است. بنابراین جهت ایفای نقش تسهیل‌گری و توسعه‌ای صندوق، این روش مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی صندوق ارائه می‌گردد.

گستردگی خدمات

استان تهران
طرحتعدادمبلغ (میلیون ریال)
توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان27-
ارزیابی، تشخیص، و صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان27-
ضمانت‌نامه و لیزینگ۱۹۲۳۷۳۲۱
ارزیابی تسهیلات535000
نظارت تسهیلات و لیزینگ14150950
جمع کل651532056

نهادها و سازمان‌های همکار