بازگشت

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بهره‌مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، نوآوران را در جهت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری ایشان یاری می‌نماید.

مشارکت مدنی و حقوقی

بدون توضیح بدون توضیح

عقود اسلامی

بدون توضیح بدون توضیح

تامین مالی جمعی

صندوق پژوهش و فناوری کریمه در راستای رسالت سازمانی، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه را از اهداف مهم استراتژیک خود قرار داده است. بنابراین جهت ایفای نقش تسهیل‌گری و توسعه‌ای صندوق، این روش مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی صندوق ارائه می‌گردد.

فلش سمت راست نیاز به تامین مالی برای طرح‌های خود دارم

فلش سمت راست نیاز به تجاری‌سازی محصول خود دارم


از کجا شروع کنم؟

کارشناس

به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستم فلش سمت چپ

به دنبال یک مشاور مناسب برای کسب و کار خود هستم فلش سمت چپ

بازگشت

سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بهره‌مندی از تجربیات موجود، به عنوان یک سرمایه‌گذار خطرپذیر، نوآوران را در جهت تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری ایشان یاری می‌نماید.

مشارکت مدنی و حقوقی

بدون توضیح بدون توضیح

عقود اسلامی

بدون توضیح بدون توضیح

تامین مالی جمعی

صندوق پژوهش و فناوری کریمه در راستای رسالت سازمانی، حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و نوآورانه را از اهداف مهم استراتژیک خود قرار داده است. بنابراین جهت ایفای نقش تسهیل‌گری و توسعه‌ای صندوق، این روش مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی صندوق ارائه می‌گردد.

گستردگی خدمات

استان تهران
طرح تعداد مبلغ (میلیون ریال)
توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان 27 -
ارزیابی، تشخیص، و صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان 27 -
ضمانت‌نامه و لیزینگ ۱۹ ۲۳۷۳۲۱
ارزیابی تسهیلات 5 35000
نظارت تسهیلات و لیزینگ 14 150950
جمع کل 65 1532056

نهادها و سازمان‌های همکار