هیأت مدیره

اعضای هیئت مدیرهسمتنماینده 
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیانرئیس هیئت مدیرهمهندس سیدمهدی سادات حیات شاهی
دانشگاه قمنایب رئیس هیئت مدیرهمهندس سید مهدی مدبری
پارک علم وفناوری استان قمعضو هیئت مدیرهدکتر حمیدرضا فرج شوشتری
موسسه هادی اندیشه توسعه فناورعضو هیئت مدیرهمهندس مجتبی حمیدیان
شرکت دارو درمان سلفچگانعضو هیئت مدیرهمهندس علی شریعتمداری

امکان ارسال دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.